DOPRAVA ZADARMO NAD 100€ pre SR a ČR.

VZOR - Odstúpenie od zmluvy

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, s výhradou výnimiek uvedených v čl. VI. obchodných podmienok predávajúceho a § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adresu: Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín, alebo e-mailom na info@milenaorganic.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár uvedený nižšie v tomto článku. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Bližšie informácie týkajúce sa možnosti odstúpiť od zmluvy nájdete v našich obchodných podmienkach.

Upozornenie:

Kupujúci berie na vedomie, že pri kúpe určitého tovaru môže byť, vzhľadom na jeho špecifickosť, zo strany predávajúceho odmietnutá akceptácia odstúpenia od zmluvy a to v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade niektorých látok totiž ide o tovar, ktorý možno považovať za ekvivalent tovaru vyrobeného na mieru, resp. ide o tovar určený výhradne pre kupujúceho. Ak by v takejto situácií kupujúci odstúpil od zmluvy bez udania dôvodu, predávajúci by mohol dodaný tovar zužitkovať len s veľkými ťažkosťami a hrozil by mu vznik materiálnej škody. O uvedenej skutočnosti však bude kupujúci predávajúcim pred kúpou upozornený (viď. Obchodné podmienky).

 

 

VZOR - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI:

Lenka Harvanová MiLENA ORGANIC 

IČ: 53477006

DIČ: 1075755373

IČ DPH: SK1075755373

so sídlom: Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín

zapísanou na Okresnom úrade Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-45432

kontaktné údaje:

email: info@milenaorganic.sk

telefón: 0940 949 951

www.milenaorganic.sk

 

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ..............

 

V.............. dňa .............. 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.